Centralne čistilne naprave

Centralne čistilne naprave se uporabljajo za večje objekte in mesta, nahajajo pa se v Ljubljani, Celju, v Novem Mestu, Domžale in še drugje.

Centralna čistilna naprava Ljubljana (ali na kratko CČN Ljubljana) je osrednja čistilna naprava mestne občine Ljubljane, ki leži na vzhodu mesta. Ta naprava prečisti večino odplak iz ljubljanskega kanalizacijskega centra. Namenjena je za odstranjevanje neraztopljenih snovi, ogljikovih snovi in za nitrifikacijo. CČN Ljubljana, je največja čistilna naprava v Sloveniji. Objekt stoji na zemljišču, ki je veliko približno 24 hektarov. Očiščena voda nato steče v reko Ljubljanico. CČN v Ljubljani so začeli graditi leta 1989. Pri tej čistilni napravi uporabljajo mehanski in biološki postopek čiščenja. Ta naprava dnevno prečisti približno od 70.000 do 100.000 kubičnih metrov odpadne vode. Zmogljivost naprave je 360.000 PE.

Za centralno čistilno napravo se je mestna občina Celje odločila z namenom izboljšanja kvalitete okolja. Čistilna naprava stoji v naselju Tremerje približno 4km ob reki Savinji. Območje obsega 26.000 m2. Čistilna naprava Celje je zgrajena za obremenitev 85.000 PE (populacijskih enot). Celjska čistilna naprava spada v tretji velikostni razred in je zaradi občutljivosti povodja opredeljeno kot občutljivo.

Vpliv na okolje:

Kvaliteta površinskih in podzemnih vod, vodne in obvodne ekosisteme

POZITIVEN

Onesnaževanje bivalnega okolja, tal  in rastlin

ZANEMARLJIV

Onesnaževanje zraka, obremenjevanje s hrupom, floro in favno

ZMEREN

Pozitivni učinki naprave so izboljšana kakovost reke Save in Savinje. Negativni vplivi pa so omejeni. Vonjave, ki nastajajo so omejene na območje znotraj ograje čistilne naprave. Hrup, ki ga povzroča pa je manjši kot hrup avtomobilov. Obratovanje te čistilne naprave je zmanjšalo obremenjevanje okolja z odpadnimi vodam.

Centralna čistilna naprava Novo Mesto (krajše CČN NM) je bila projektirana leta 1974, zgrajena pa je bila leta 1979. Zmogljivost naprave je 45.000 PE. Očiščena voda se nato izliva v reko Krko. Prav tako kot CČN Celje, tudi CČN NM spada v tretji velikostni razred in je opredeljena kot občutljivo območje. Sedaj ima občina Novo Mesto izdelati večjo čistilno napravo in sicer do novembra leta 2012. Izgradnja večje čistilne naprave bo prispevala k zmanjšani obremenitvi okolja in povečanju kakovosti življenja na območju reke Krke, ter k razvoju drugih dejavnosti na tem območju.

Čistila naprava Domžale oziroma Domžale-Kamnik skrbi za čiščenje odpadnih voda in podtalnice že od leta 1979. Ta zmanjšuje negativni vpliv odpadnih voda na okolje in prispeva k boljši kakovosti pitne vode. Čistilna naprava Domžale čisti odpadne vode iz Trzina, Mengša in Kamnika. Čistilna naprava Domžale je dvostopenjska biološka čistilna naprava z anaerobno stabilizacijo blata. Projektirana je za odstranjevanje ogljikovih komponent iz odpadnih voda, ni pa projektirana za odstranjevanje dušika in fosforja. Čistilna naprava je narejena za 35.000 PE.

Čiščenje odpadne vode poteka v treh fazah:

  • mehanska stopnja
  • aerobna biološka stopnja
  • anaerobna biološka stopnja

 

Vse pravice pridržane | Optiweb